Pekka Hetta Totuuksien etsijä. Hieman liianki suoraan asiat kertova kirjoittaja.

Ulkomaalaislakia ei noudateta. Päättäjät lukevat vain perustuslakia!

  • Perustuslakia.
    Perustuslakia.
  • Ulkomaalaislakia katsottuna tarkemmin.
    Ulkomaalaislakia katsottuna tarkemmin.
  • Oleskeluluvan saanin perusteita laissa, jotka ovat osaksi täysin ristiriidassa perustuslain kanssa.
    Oleskeluluvan saanin perusteita laissa, jotka ovat osaksi täysin ristiriidassa perustuslain kanssa.

Usein kuulee pakolaiskeskusteluissa viittauksia lakipykäliin ja noudatetaanko niitä.

Aloin ottamaan selvää lukemalla koko ulkomaalaislain läpi. Muutamia kohtia merkityksettömänä scrollailin ohi, mutta pääpiirteittäin luin.

Mieleeni tuli useasti, että onko laissa tulkinnanvaraisuutta liikaa? Laitan jutun loppuun linkit perustus- sekä ulkomaalaislaista, niin voitte halutessaan ne vielä käydä itse läpi. Otin sieltä kuitenkin nämä pääasiat irrotettuna ja heitän ne nyt tähän. Lopuksi haluan kysyä kaikilta muutamaa asiaa blogin lopussa.

Kiinnittäkää huomiota lakipykäliin, että mitä ehtoja on oleskeluluvan saamiseksi esimerkiksi toimeentulon kanssa. Samoten kiinnittäkää huomiota, kuinka pitäisi lain mukaan häätää kaikki yli vuoden vankeusrikkomuksiin syyllistyneet tai epäillyt, mikäli se ei riko perustuslakia. Kiinnittäkää vielä huomio esimerkiksi terrorismiin epäilyistä tai muuten uhkana koetut henkilöt ja kuinka heitä pitäisi kohdella. Epäiltyjä on kauhea määrä täällä.

Kaksi ensimmäistä kohtaa on perustuslakia ja loput ulkomaalaislakia.

 

1. Liikkumisvapaus

Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

2. Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä

 

3. Liikkumisoikeus

Vain maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on oikeus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.

4.Ulkomaalainen saa laillisesti oleskella maassa hakemuksen käsittelyn ajan, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu tai on tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös ulkomaalaisen maasta poistamiseksi.

5. Käännyttämisen perusteet


Ulkomaalainen voidaan käännyttää, jos:

1) hän ei täytä 11 §:n 1 momentissa säädettyjä maahantulon edellytyksiä; (30.12.2013/1214)

2) hän kieltäytyy antamasta tarpeellisia tietoja henkilöllisyydestään tai matkastaan taikka antaa tahallaan näistä vääriä tietoja;

3) hän on viisumia tai oleskelulupaa hakiessaan antanut tahallaan henkilöllisyyttään tai matkaansa koskevia, viisumin tai oleskeluluvan myöntämiseen vaikuttaneita vääriä tietoja;

4) hän on lyhyen Suomessa oleskelunsa aikana saattanut itsensä kykenemättömäksi huolehtimaan itsestään;

5) hänen voidaan perustellusta syystä epäillä hankkivan tuloja epärehellisin keinoin;

6) hänen voidaan perustellusta syystä epäillä myyvän seksuaalipalveluja;

7) hän on ilman rajanylityslupaa ylittänyt rajan rajanylityspaikan ulkopuolelta tai rajanylityspaikan kautta aikana, jolloin rajanylityspaikka on ollut suljettu;

8 ) hänen voidaan tuomitun vankeusrangaistuksen perusteella tai muutoin perustellusta syystä epäillä syyllistyvän rikokseen, josta on Suomessa säädetty vankeusrangaistus, tai epäillä syyllistyvän toistuvasti rikoksiin;

9) hänet on tuomittu rikoksesta rangaistukseen Suomessa oleskelunsa aikana;

10) hänen voidaan aikaisemman toimintansa perusteella tai muutoin perustellusta syystä epäillä ryhtyvän Suomessa kansallista turvallisuutta tai Suomen suhteita vieraaseen valtioon vaarantavaan toimintaan; taikka

11) on tehty häntä koskeva kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun neuvoston direktiivin 2001/40/EY 1–3 artiklassa tarkoitettu maastapoistamispäätös.

Käännyttää voidaan myös ilman oleskelulupaa maahan tullut ulkomaalainen, jonka oleskelu Suomessa edellyttäisi viisumia tai oleskelulupaa, mutta joka ei ole sitä hakenut tai jolle ei ole sitä myönnetty.

5. Maasta karkoittamisen perusteet

Maasta voidaan karkottaa oleskeluluvalla oleskellut ulkomaalainen:

1) joka oleskelee Suomessa ilman vaadittavaa oleskelulupaa;

2) jonka on todettu syyllistyneen rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta taikka jonka on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin;

3) joka on käyttäytymisellään osoittanut olevansa vaaraksi muiden turvallisuudelle; taikka

4) joka on ryhtynyt taikka jonka voidaan aikaisemman toimintansa perusteella tai muutoin perustellusta syystä epäillä ryhtyvän Suomessa kansallista turvallisuutta vaarantavaan toimintaan.

Maasta voidaan 1 momentin 2 kohdassa säädetyllä perusteella karkottaa myös ulkomaalainen, joka on jätetty syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta rikoslain 3 luvun 4 §:n nojalla.

Pakolaisen saa karkottaa 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa. Pakolaista ei saa karkottaa kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa, johon nähden hän on edelleen kansainvälisen suojelun tarpeessa. Pakolaisen saa karkottaa vain valtioon, joka suostuu ottamaan hänet vastaan.

Ulkomaalainen, jolle on Suomessa myönnetty pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, voidaan karkottaa maasta vain, jos hän muodostaa yleiselle järjestykselle tai yleiselle turvallisuudelle välittömän ja riittävän vakavan uhan. Jos karkotettavalla on pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvassa olevan merkinnän ja merkinnässä mainitulta jäsenvaltiolta pyydetyn vahvistuksen mukaisesti, hänet on karkotettava kyseiseen jäsenvaltioon. Pakolaisen saa kuitenkin karkottaa myös muuhun valtioon siten kuin 3 momentissa säädetään.

6. Vaatimus siirtyä toiseen jäsenvaltioon

Kolmannen maan kansalaista, joka oleskelee maassa laittomasti tai jonka oleskelulupahakemus on hylätty ja jolla on toisen Euroopan unionin jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva oleskelulupa tai muu oleskeluun oikeuttava lupa, on vaadittava siirtymään välittömästi kyseisen toisen jäsenvaltion alueelle. Jos kolmannen maan kansalainen ei noudata tätä vaatimusta tai jos hänen välitön poistumisensa on tarpeen yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, päätetään hänen maasta poistamisestaan.

 

 

Perustuslaissa pykälä 9 on tärkein tässä. Nyt on alettu katsomaan vain tuota perustuslain pykälää 19. Perustuslain pykälä numero 9 kertoo, että ulkomaalaislaki on erikseen säädetty, mutta mielestäni sitä ei nyt noudateta. Siellä on paljon kohtia, jotka antaa Suomelle mahdollisuuden karkottaa ensinnäkin vaaralliset pakolaiset välittömästi kotimaahansa.

Kysympä siis, että miksi näin ei toimita? Miksi tuomittujakaan pakolaisia ei karkoiteta välittömästi maasta? Tiedän, että niitä täällä on. 

 

Jos onnistuis, niin minä itse haluaisin muutta perustuslain pykälästä 19 yhtä sanaa. Lause on tässä "Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon" muotoon "Suomen kansalaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon".

Silloin ei jäisi niin paljon tulkinnanvaraa ulkomaalaislakiin.

Kertokaa joku, onko jotain jäänyt huomaamatta lakipykälistä?

 

Perustuslaki:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

 

Ulkomaalaislaki joka alkaa enimmälti käsitteleen asiaa vasta luvussa 4:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (91 kommenttia)

Timo Heikkila

Ulkomaalaislaki kuollutta kirjainta...

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Jotenkin tuntuu oudolta koko ulkomaalaislaki, koska perustuslailla tunnutaan nyt kaatavan joka hemmetin pykälä ulkomaalaislaista. Eikait lait saisi olla näin ristiriidassa toisiinsa nähden?

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus

Perustuslaki on kaiken lainsäädännön pohja, joten ennen kaikkea mikään muun laki ei voi eikä saa olla ristiriidassa sen kanssa. Mukaan lukien ulkomaalaislaki.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Siksipä tätä ihmettelenkin. Etkö huomannut noita eriteltyjä kohtia mitkä oli irrotettu, että olisivat ristiriidassa perustuslain kanssa? Toisinsanoen, vaikka ulkomaalaislaki sanoo että välitön häätö, niin perustuslain nojalla täältä ei tarviskaan kenenkään lähteä pois ja saisi elää elättinä täällä, vaikka taas ulkomaalaislaki sanoo siittäkin, että elätti on syy jo karkotukseen. Esimerkiksi eri kunnat ovat alkaneet käyttää nyt tuota perustuslain 19 pykälää hyväksi. Tälläistä tilannetta ei ole täällä ennen ollutkaan.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #4

Missä ”ulkomaalaislaki sanoo että välitön häätö”? Käsittääkseni siellä lukee, että voidaan karkottaa.

Miten kunta muka voisi käyttää hyväkseen PL § 19?

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #19

Et viittis alkaa nyt aivan turhaan vajoaan tolle saivartelu tasolle? Karkottaa eli häätää pois maasta.

Vai mitenkö kunta voisi käyttää hyväksi...
No näitä surullisen kuuluisia tapauksia on alkanut tuleen ilmi. Vedottu juurikin tuohon pykälään...Blogissa se kerrotaan ja olotila on järkyttynyt.

http://pekkahetta1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246808...

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #20

Kyllä viitsin. Avainsana oli siis voidaan. Mikäli pidät sitä eroa saivarteluna, en usko että meidän kannattaa kesustella juridiikasta ollenkaan.

Mikä tuossa linkkaamassasi blogauksessa kertoi Helsingin käyttävän hyväkseen jotain pykälää? Miksi Helsinki ei saisi itsenäisesti päättää palveluistaan?

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #22

En pidä sitä hyvänä asiana, koska se on alkanut leviämään ympäri Suomen. Käytetään lain porsaanreikää, jota ei ole ajateltu tälläseen pakolaistilanteeseen tietenkään kun sitä on tehty.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #28

Mikä porsaanreikä? Jättävätkö mielestäsi virkamiehet noudattamatta jotain lakia, viitaten PL § 19?

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #4

Hetta, oletko selvittänyt itsellesi, mikä ero on käännytyksellä ja karkoituksella? Onko eroa sillä (ajankohdalla), milloin voidaan käännyttää ja milloin voidaan karkoittaa?

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #25

Jep. Karkottaa voitaisiin näitä rikollisia tai muuten uhkia täältä eli näitä just joita epäillään kytköksistä terrorismiin. Myös murhamiehet ja raiskarit tapauskohtaisesti voitaisiin katsoa. Ylipäätänsä ne joille on yli vuosi tullut vankeutta. Laki sallii silloin karkottamisen. Tätä ei noudateta.

Käännytys on tietenki se mitä suurimmaksi osin on viimevuodet tehty. Täältähän on käännytetty n.3/4 osa hakijoista.
Mutta tämä käännytys pitäis saada myös toimimaan eikä alkaa sen jälkeen huuteleen perustuslain 19 pykälää ja vaatimaan parempia oloja kuin osalla kansaa on.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #27

Et vastannut kysymykseeni. En voi sinua tietenkään sellaiseen velvoittaa, mutta vaillinainen vastaukseni kertoo, ettet oikein tunne asiaa, josta kirjoitat.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #29

Voi anteeksi herra Jussila kun vastaus ei miellyttänyt.
Mikä ihmeen ajankohta?
Tajuatko, että turviskäsittelyt kestää 6kk-2vuotta? Ei voi siis antaa mitään aikaa tohon. Älä yritä päteä aina.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #30

Et taida olla niin perehtynyt ulkomaalislakiin kuin annat ymmärtää. Käännyttämisen ja karkoittamisen ajankohdalla, siis sillä, milloin sellainen voidaan toteuttaa, on selvä ero, mutta sinä et sitten osaa sanoa sitä.

Helpotetaan: voidaanko jo turvapaikan saanut henkilö käännyttää?

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #33

Ei tarvi helpottaa. Blogissa nämä edelleen lukee. Voit vilkaista ne suoraan sieltä josset hoksannut, näin vinkkinä. Mut helpotan sun hommaa ja vastaan:
Ei voi!

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari Vastaus kommenttiin #4

"elätti on syy jo karkotukseen"

Mikä Hetan mielestä on "elätti"? Olemmeko me kaikki eläkeläiset elättejä? Ovatko persut nyt karkottamassa kaikki eläkeläiset Suomesta vai mistä tässä on kysymys?

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #70

Elätillä meinaan lyhennelmää lakitekstistä, jossa käännyttämisen syy on se, että ei voi tulla maassa toimeen yksin. Ei ole siis perusedellytyksiä saada rahaa yms.
Pelkkää toimeentulotukea ei tähän lasketa.

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari Vastaus kommenttiin #71

OK, se on siis lyhennelmä lakitekstistä. Jotenkin sain ensin kirjoituksestasi käsityksen että sillä tarkoitettiin ihmisiä. Kiitos korjauksesta.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Sinulla on nyt teille rassemouhottajille tyypillinen virhe tässä: tietämättömyys.
Jotta ymmärtäisi, mitä milläkin lailla ajetaan takaa, on luettava paitsi laki myös esityöt, eli hallituksen esitys. Se on asiakirja, jossa hallitus perustelee lakiesityksensä, on vertailua nykytilaan jnpp. Löytyvät kyllä netistä. Tämäkin asia opetetaan nykyään jo lukion yhteiskuntaopin tunneilla.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Tuo länkytys ei auta mitään. Esityksiäkin luin muutamista asioista. Mitä haluat siis sanoa kerroppa?

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Ai kun vilkaisin profiiliasi niin kielenkäytöllesi löytyi syy. Siellähän sä öyhötät vain rasisteista, persuista ja kuinka kaikessa on vain rasismia. Tällästen ihmisten vuoksi vastakkaisasettelut ovat aivan kauheat, nämä eivät nää kapealla katseellaan nokkaansa pidemmälle asiota. Näkevät kaikessa totuudessa rasismia. Tämäkin postaus oli rasismia, koska tämä meidän Esa sen otti puheeksi....

Pekka Pylkkönen

Oletko tosissasi niin pälli että kuvittelet perustuslain laatijoiden ajatuksena olleen myöntää laittomasti maahan jääville henkilöille mm. Sote-palveluita ilman kattoa?

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Kuka näin on väittänyt? Juurihan kirjoitin, että laki pitäisi saada vastaamaan tätä ajankohtaa. Tälläistä ongelmaa ei ole ennen ollut. Nyt tätä meidän heikkoa lakia maan kansalaisille käyttävät oman maan kansalaiset hyväksi, jotta ulkomaalaiset hyötyisivät. Eihän se näin saa olla. Oman maan kansalaisille lait pitää olla suotuisat. Mutta ymmärrän tämän, koska joillekkin muun maan kansalaiset ovat nyt tärkeämmät kuin tämän maan ihmisten pärjääminen. Se on huolestuttava suunta. Pahin voi olla vielä tulossa ja meidän pitää varautua jo siihen.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #10

"Oman maan kansalaisille lait pitää olla suotuisat". Mitä luulet Hetta, mitä tarkoitetaan yhdenvertaisuudella lain edessä? Oletko sitä mieltä, että tuollainen prinsiippi toimii sinunkin hyväksesi, vai katsotko sen olevan jonkinlaisen juonen, jonka kautta joku muu saa etua?

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #24

Juurikin näin. Oman maan kansalaiset kärsii jonoissa yms.tästä, että täällä laittomasti maassaolevat vaativat palveluja, vaikkei niillä ole edes liikkumavapautta täällä. Jostakin nekin rahat ovat pois ja joku palvelu ehkä sen vuoksi joudutaan lakkauttamaan, ehkä jopa koulu. Etkö näe ongelmaa?

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #43

Et taaskaan vastannut itse kysymykseen, vaan heitit tunteet peliin.

Käyttäjän KaukoAalto kuva
Kauko Aalto

Ei se tietenkään ole ollut lain tarkoitus ja henki, mutta kyllä valitettavasti näyttää siltä, että näin sitä Suomi on tulevaisuudessa pakotettu tulkitsemaan.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #11

Miettikääpä jos lähivuosina toteutuu se E-Afrikan ryntäys. Sit ollaan pississä tälläisellä lailla.
Silloin pitää toivoa, että Eu-ulkoalueen rajavalvontaan satsataan ihan hitosti.

Timo Ala-Harja

"Rassemouhottajille"?.Kuuluuko argumentoitityyliisi että aloitat sen solvauksilla?.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Tämä on erään ryhmittymän argumetointitaito mihin korkeimmillaan pystyvät. Olen jo tottunut näihin"näen rasismia kaikkialla"tyyppeihin.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Kyllä se vain on kuule, profiilikuvaton piileskelijä, niin, että on todella yleistä, että juuri kämypiireistä tulee näitä omatekoisia lakiasiantuntijoita kuin lampaalta papanaa. Mitään ei ymmärretä, mutta lakipykäliä copypastetaan urakalla.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #15

Ja taas mennään henkilöön. Osaatko sä muuten argumentoida??

Kyllä tässä joukossa on yksi vain joka ei maha mistään mitään tajuta. Noi haukkumiset antaa susta just sellasen oikein fiksun äärivasemmistolaisen kuvan ja se profilointi ei blogisi mukaan kauaksi heitä. Joten ymmärrän kommenttiesi tason.

Timo Ala-Harja Vastaus kommenttiin #15

Lakipykäliä copypastetaan urakalla?
Mistä olet tuon asiattomuuden keksinyt?

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Tämä on iso ongelma, mikäli Afrikan maista tulee vielä isonpi ryntäys tänne, mitä 2015 alkoi Lähi-Idästä.
Sen jälkeen täällä vedotaan ihan kokoajan vain tuohon perustuslain pykälään 19 ja ulkomaalaislailla saa pyyhkiä persettä. Ketään ei saada pois, mikäli se ei halua vapaaehtoisesti lähtä eikä ole luovutussopimusta. Onneksi Irakin kanssa tämä nyt pitäisi helpottua vähän. Laki pitäisi saada kyllä yhdellä sanalla muutettuna vastaamaan kansalaisten tarpeita paremmin. Oma kansa ensin.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Eihän tässä mitään rasismia ole, kyse on vain persujen prioriteeteista.

Aika hyvässä jamassa on tällä hetkellä Suomen tilanne turvapaikanhakijoiden suhteen ja Irakiinkin paranevat palautusmahdollisuudet.

Päätöksenteon aika suomen asioihin päättyi persujen osalta Halla-ahon valintaan, mutta blogeissa ja oppositiossa voi aina päteä.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Petteri. En valita tilannetta nyt vaan mä katson uhkakuvia jo tulevaisuudesta ja jopa E-Afrikan sisällis-sota on mahdollinen. Sieltä ylipäätänsä Afrikasta voi alkaa se tulva vyörymään milloin vaan ja silloin on myöhäistä enää miettiä tälläisiä. Nyt olis aikaa vielä.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Maahanmuuttopolitiikkaa "kovemmaksi" muuttivat mm. Tanska ja Ruotsi. Heidän oli pakko, koska kokemukset avoimuudesta olivat huonoja ja nostivat ns. populistitkin gallupeiden kärkisijoille (sen olisi voinut ennustaa, mutta eivät uskoneet, vaan piti todeta.)

Tanskan ja Ruotsin kiristyneet käytännöt auttoivat Suomen tilannetta jo huomattavasti, koska olemme ihan viimeisellä paikalla ns. turvallisten maiden kohdalla (siis tänne pitää mennä lukuisien turvallisten maiden kautta mikäli aidosti haluaa Suomeen... paitsi jos tulee Venäjältä). Ruotsi-Tanska-Saksa-jne. ei tänne tulla noistakaan turvallisista maista koska on hengellä hätä, vaan muista syistä (sen voin ymmärtää jos on erehtynyt kuvittelemaan että palautuksia Suomesta tulee vähemmän kuin muista Euroopan maista.. ja esim. Sipilän typerien/valheellisten lupauksien takia). Ajatelkaa nyt loogisesti katsoen Euroopan karttaa vaikkapa ja Suomen sijaintia.

Sipilän luvattua valheellisesti paratiisia Suomessa tuli tänne paljonkin ihmisiä (hyvin valheellisten lupausten ja odotuksien takia, levisivät somessa törkeän nopeasti). Nyt tilanne on parempi, mutta lähinnä koska Tanska ja Ruotsi ja osin EU:kin tarkensivat säädöksiään pakon edessä. Sinällään ymmärrän maahanmuuton paremman elämän toivossa, mutta tilastojen valossa useimmilla Euroopan mailla ei ole varaa täysin vapaaseen maahanmuuttoon - olemme pulassa jo nytkin ilman sitä. Olisihan se kiva jos olisi varaa, vaan kun ei ole. Mikäli joku pystyy osoittamaan että varaa on sittenkin ja vapaa maahanmuutto on hyvä idea ("halpapalkkaorjuus" maahanmuuttajille yhtenä korttina, kun ei muka puoli-ilmaistyö kantiksille kelpaa propaganda.. en oikein vakuutu), niin toki vaihdan kantaani. Työvoimapulaa ainakaan ei tule paitsi yksittäisille aloille. Ei ole tullut nytkään lupauksista/peloitteluista huolimatta eikä takuulla tule jatkossa automaation ja roboottejen hoidellessa jatkossa kauppojen kassat, taxit/kuljetukset/jne., asiakaspalvelut ja monet monet muut. Aina on kysyntää työläisestä, joka on juuri valmistunut, omaa 20-vuoden kokemuksen ja työskentelee halvalla, mieluusti ilmaiseksi.

Huoltosuhde heikkenee otettaessa liikaa huonosti työllistyviä ihmisiä ja sitä kautta verotulot laskevat ja sitä kautta palvelut heikkenevät ja kärsimys lisääntyy nykyisestäkin. Suht loogista, mutta ei ymmärretä tuotakaan. Eihän tuo hyvältä näytä.

****
Siinä mielessä peloittelu uusilla "ulkomaalaisvyöryillä" on hyvin mahdollisesti perusteetonta, koska tosiaan yksittäiset maat jo esim. muut pohjoismaat ja jopa EU tietyiltä osin ehkäisee tietoisesti liiallista pakolaisvyöryä (ei ole varaa seurannaisuusvaikutuksiin). Seuraukset ovat olleet jo nyt mm. siinä että Euroopan valtioiden poliittiset kartat ovat muuttuneet radikaalisti. Sopii miettiä kuinka paljon enemmän radikaalisti ne muuttuisivat mikäli suurempi pakolaisuusvyöry tapahtuisi... pelottaa ajatellakin. Näistä tosiaan varoiteltiin... valtapuolueet eivät kuunnelleet ja kärsivät nyt seuraamuksista ympäri Eurooppaa.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Hetta, et ole millään tavoin edes pyrkinyt näyttämään, että esimerkiksi ulkomaalaislakia ei noudatettaisi, vaikka näin väität otsikossasi. Olet lainannut irrallisia lainkohtia, ja väität edelleen, että "päättäjät lukevat vain perustuslakia". Yritä nyt jollain tavoin tukea väitteitäsi, joiden oletan sisältävän sellaista, että ulkomaalaislaki ei ole sopusoinnussa perustuslain kanssa (?), eli että se on vastoin perustuslakia ja tämän vuoksi päättäjät soveltavatkin perustuslakia.

Yleensä kaltaisesi laillisuusmiehet katsovat päättäjien toimivan perustuslain tai ainakin sen hengen vastaisesti. Näkökulmasi, mikäli ymmärsin sen oikein, on näin ollen uusi ja luvalla sanoen virkistävä.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Siellä on irrallisia lakikohtia, mut herra Jussila osaa varmaan lukea sen ulkomaalaislain läpi jos pääasiat ei taaskaan sulle kelpaa. Aina vinkuu jostaki.

Esimerkkinä käytän etupäässä surullisen kuuluisaa Helsinkiä. Siellä valtuustossa jankutettiin tota perustuslaki kohtaa 19 ja väitettiin et sen perusteella LAITTOMASTI MAASSAOLIJAT, eli he jotka ulkomaalaislain mukaan eivät nauti lain tuomaa liikkumavapautta enää täällä, pitää saada nyt jäädä tänne ja heille pitää saada kämpät, ruuat, rahaa, kaikki terveyspalvelut yms.koska eihän me nyt voida niitä palauttaa. Perustuslaki periaatteessa antaa tuon suojan määrittelemättömäksi ajaksi, mikäli palautussopimustakaan ei ole. Ulkomaalaislain pykälät kumoutuu.

Nyt jos perustuslakiin saadaan sanamuoto paremmaksi niin tämä ongelma poistuu. Eräät eivät pääse enää estelemään jopa väkivalla viranomaisia, kun ne pakkopalauttaa elintasopakolaisia.
Voin antaa sanamuodossa sen verran helpotusta myös heille, joiden yksi ainoa unelma on monikulttuurisuus ja meidän kulttuurin heikentäminen, että sanamuoto menisi suunnilleen näin;

"Suomen kansalaisella, sekä oleskeluluvan saaneella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon". Sanamuoto on vähän kankea, mutta luulis jokaisen sen ymmärtävän, mikä on pointti.

Jos nyt lopettaisitte sen turhan öyhötyksen ja Max voi vaik lukee ton lain läpi kokonaan eikä nilittää ku tärkeimmät kohat on tuotu vain esille, niinnvoimme päästä etiäpäin.

Mikä tässä teiän pyllyä nyt niin kutittaa. Harmittaako teitä et Suomen kansalle jäis enemmän rahaa ja ongelmat vähenisivät?

Muistakaa, että yksi pykälä käännyttämiseen on se, että ei tule omillaan täällä toimeen. Tätäkin pykälää pitäisi voida käyttää tehokkaasti.

Kertokaa miksi nämä, jotka eivät ole saaneet täältä turvapaikkaa, pitäisi saada jäädä tänne yhteiskunnan eläteiksi?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Minä en tajua miksi palautettavan pitäisi saada yhtään mitään palveluja. Matkalippu kouraan vain ja hyn matkan toivotukset. Perustuslakikaan ei heille mitään suo, minkä vuoksi asiaan on esimerkiksi Helsingin valtuustossa otettu poliittisesti kantaa. Virkamies kun ei voi omin luvin alkaa palveluita tarjoamaan, syyllistymättä virkavirheeseen.

Se että virheelliset väittämäsi korjataan ei ole kannaotto kenenkään oikeuksiin. Kyse on silloin lain lukemisesta ja ymmärtämisestä.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Max. Katsoitko sen valtuustokäsittelyn ja mihin siellä vedottiin?? Ei siellä ollut virkamiehiä päättämässä, vaan valtuutetut.
Virkamies ei syyllisty virheeseen, koska toimii perustuslain mukaan, joka on vahvempi ulkomaalaislakia. Ulkomaalaislakihan sanoo, ettei niillä ole käännyttämispäätöksen jälkeen edes liikkumavapautta täällä. Silti ne tuol ostareilla parveilee.

Noudatetaanko tässä Max mielestäsi ulkomaalaislakia täysin?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #60

En katsonut, mutta johan tämä blogaus todistaa ettei kuntapoliitikkojen laintulkinnalle kannata juuri arvoa antaa. Mikä saa sinut kuvittelemaan että Helsingin kaupunginvaltuuston päätös liittyy mitenkään ulkomaalaislakiin?

Sitähän tässä yritetään selvittää, miten ulkomaalaislakia on mielestäsi rikottu, ja kenen toimesta. En ole sellaista huomannut.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #62

Huoh.
Ei lakia ole rikottu. Kuka niin väittää? Käytetään vain vahvempaa lakia nyt tämän monikulttuurisuuden edistäjänä.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #62

Ja tosiaan Helsinhin kaupunginvaltuusto on hyvä esimerkki, et tälläsii paikallisia ulkomaalaishyysäyksiä ei sais antaa tapahtua. Sehän sotii ulkomaalaislakia vastaan, mutta ei riko perustuslakia.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #67

Kommentissasi numero 66 sanot ettei mitään lakia ole rikottu, nyt sanot, että ulkomaalaislakia on rikottu. Päätä nyt ihmeessä!

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #69

En ole kuuleppas sanonut, ettei riko MITÄÄN lakia. Lue uudestaan ja sisäistä,teksti.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #73

"Ei lakia ole rikottu." Miten tämä sitten pitäisi tulkita?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #67

Millä tavalla valtuuston päätös ”sotii ulkomaalaislakia vastaan”, mitä sitten sillä tarkoittanetkaan?

Mitä eroa on mielestäsi sillä, että lakia ei nudateta ja että lakia rikotaan? Kirjoitit nimittäin blogauksessa, että ”ulkomaalaislaki on erikseen säädetty, mutta mielestäni sitä ei nyt noudateta”. Perustuslain mukaan virkamiesten on tarkasti noudatettava lakia, joten jos eivät noudata, taitaa toiminta olla enemmänkin laitonta, kuin pelkästään ulkomaalaislain mukaan.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #60

Taitaa tuo liikkumisvapaus olla ihan perustuslaissa...

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #68

Liikkumisoikeus

Vain maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on oikeus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.
Ulkomaalainen saa laillisesti oleskella maassa hakemuksen käsittelyn ajan, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu tai on tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös ulkomaalaisen maasta poistamiseksi

Tuossa lakiteksti ulkomaalaislaista. Sanotko sinäkin jo nyt että nämä lait ovat hiukan ristiriidassa toisiinsa. Toinen sanoo, ettei ole liikkumavapautta...

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #72

Ei ole minkäänlaista ristiriitaa. Näin perustuslaissa: "Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla."

No, siitä on säädetty ulkomaalaislaissa.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #78

Niin on ja sen just tohon ylös laitoin.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #72

Väännetään rautalangasta:

1. Perustuslaissa on nimenomainen valtuutuspykälä, jonka nojalla ulkomaalaislaissa on säädetty turvapaikanhakijan oleskeluoikeudesta.

2. Koska perustuslaissa on tällainen valtuutus, eivät ulkomaalaislaki ja perustuslaki ole millään tavalla ristiriidassa keskenbään. Ulkomaalaislain ko. pykälän ei voi katsoa menevän yli annetun valtuutuksen. Jos se näin tekisi, se olisi luonnollisesti silloin ristiriidassa perustuslain kyseisen pykälän kanssa.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #82

En ole edelleenkään väittänyt, että se menee kaikiltaosin. Lue mun blogin loppuosa, niin huomaat, mikä osa perustuslaissa olisi hyvä kirjoittaa uudestaan.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Hetta, olen pyrkinyt lukemaan niin perustuslain, ulkomaalaislain kuin pakolaisten asemaa koskevat kansainväliset sopimuksetkin huolellisesti, jotta kykenisin keskustelemaan aiheesta asiallisesti.

Silloin, kun mietitään, mitä eri laeissa tai Suomea velvoittavissa sopimuksissa sanotaan, asiaan ei tule liittää tunteita. Kun ilmiselvästi et ole ymmärtänyt esimerkiksi ulkomaalaislaista juuri mitään, ja sinua kritisoidaan siitä, lähdet pakoon vetoamalla johonkin sellaiseen, joka näissä asioissa ei auta ketään pitemmän päälle. Oletat myös, että sinun kritisointisi on jonkinlainen myönnytys vallitsevan tilanteen hyväksymiselle.

Kun puhutaan vakavasta asiasta, jatkuva väärin ymmärtäminen ei ole eduksi. Se antaa aiheen uskoa, ettei krjoittaja ole perehtynyt itse aiheeseen, josta haluaa sanoa jotain ja se vie kaiken pohjan pois vähäiseltäkin uskottavuudelta.

Annan edelleen yhden esimerkin väitteestäsi, joka ei lainkaan pidä paikkaansa. Toivon, että jaksat tulevaisuudessa perehtyä aiheeseesi paremmin.

"Muistakaa, että yksi pykälä karkottamiseen on se, että ei tule omillaan täällä toimeen." Edellä mainitsemasi ei ole karkoitusperuste.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Jos jossakin oli YKSI sana väärin niin voi kauhea kun siittä pitää nostaa meteli. Tajuatko et tekstiä on kuuleppas muutama sivu luettavaa. Joten jos täällä jossaki kommentissa lukee vahingossa väärä termi nii voi voi. Meeppäs kuules kattelemaan tuota blogin seinää niin näät ne asiat josta keskustellaan, äläkkä yritä turhaa saivarrella.

Tollasten kanssa on hankala keskustella ku ne takertuu pilkkuvirheisiin, eikä ite asiaan. Se kertoo usein siittä, että asia on todella outo hänelle ja yrittää saada vain julkasun tekijän jollain aivan mitättömällä asialla huonoon valoon. Suosittelen paneutumista asiaan, niin voit huomata mikä koko blogin aiheen ongelma on. Mutta oon tietyiltä oppinut saamaan tän tyylistä palautetta, kun argumentit loppuu, puhumattakaan faktoista.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

1. Käännyttäminen ja karkoittaminen ovat kaksi eri asiaa.

2. Ajankohta, jolloin käännytetään eroaa siitä ajankohdasta, jolloin voidaan karkoittaa.

Vastasin sinulle tuossa yllä hyvin ystävällisesti, enkä aio ymmärtämättömyyttäsi sen enempää nostaa esille. Käsitteiden sekoittaminen ei vastaa pilkkuvirhettä, vaan on olennainen seikka.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #34

Täysin selviä asioita. Älä saivartele. Ne lukee kyllä blogissa oikein.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Odottasin muuten vastauksia muuten kaikkitietävältä vai jatkatko saivartelulinjalla vain loppuun asti ja etsit pilkkuvirheitä. Nyt katsotaan oletko huutelija vai perehtynyt asiaan.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Olen jo vastannut. Blogissasi ei ollut asiaa. Se oli tietämättömyyteen perustuvaa emotionaalista, huonosti kirjoitettua tekstiä, johon oli lainattu lainkohtia, joita blogisti ei ollut lukenut eikä ymmärtänyt.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #38

Höpö höpö, et ole vastannut. Kysymykset alapuolel.
Kerro virheet. Erittele kun noin väität. Uskomaton väite.
Sun mielipide ei katsos tee asioista faktaa. Se on vain ja ainoastaan sun mielipide.
Ymmärrän et tää pakkomielle monikulttuurisuudesta laittaa vituttamaan, jos joku siihen lyö kapuloita rattaisiin. Olishan se surkeeta et hoidettas omat lapset ja vanhukset täällä eikä keskityttäs vain hyysäämään aikuisia ukkoja.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #39

Minulla ei ole sen paremmin pakkomiellettä kuin illuusioitakaan monikulttuurisuudesta. Vstauksesi on asiaton. On hämmästyttävää, että sinun huonon blogisi arvostelu tekee mielestäsi sitä arvostelevasta jonkinlaisen sinun tarkoittamasi monikulttuurin kannattajan, vaikka minä(kään) en ole ottanut itse monikulttuurisuuteen minkäänlaista kantaa. Kuten sanoin, kirjoittelet tunnepohjalta aihettasi osaamatta.

Olen asunut yli neljännesvuosisadan muualla kuin Suomessa ja asun edelleen. Ja kun lasken, yhteensä kuudessa eri maassa. Blogisi kaltaisia kirjoituksia on alkanut tihenevässä määrin ilmestyä erilaisilla alustoilla. Niiden asiantuntemattomuus ja fantastiset väitteet ovat päätä huimaavia. Minulla ei ole ollut aikaisemminkaan mitään erityisiä aikomuksia tulla Suomeen muuta kuin kesäisin, ja täytyy sanoa, että sinä ja kaltaisesi saavat minut pysymään päätöksessäni hyvin lujasti.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Kysymys 1.
Kertokaa miksi nämä, jotka eivät ole saaneet täältä turvapaikkaa, pitäisi saada jäädä tänne yhteiskunnan eläteiksi?
Kysymys 2.
Mikä tässä teiän pyllyä nyt niin kutittaa. Harmittaako teitä et Suomen kansalle jäis enemmän rahaa ja ongelmat vähenisivät?

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Vastaan nyt sitten mieliksesi:

1. Ei tietenkään pidä saada jäädä, jos kerran turvapaikkaa ei ole myönnetty ja voidaan palauttaa.

2. Ei yhtään harmita, jos Suomen kansalle jää vaikka kuinka paljon rahaa ja vaikka kuinka vähän ongelmia.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Kiitos näkemyksistä.
Ei pitäisi saada jäädä eikä pystyisi jäädä, mikäli perustuslakiin korjattaisiin yksi sana.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #44

Katsoitko muuten perustuslain osalta lainvalmistelutöitä? Et sanoisi noin jos olisit lukenut ne.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #47

Tarkoitatko nyt mitä? Mitä en sanoisi?
Ulkomaalaislakiin tutustuin tarkemmin.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Ja edelleen laki suojelis turvapaikanhakijoita, jotta niitä ei voitaisi palauttaa turvattomaan maahan, jossa ne kokisivat välitöntä hengenvaaraa. Sanamuutos jättäisi Suomelle pelivaraa selviytyä tulevaisuuden mahdollisesti isommista ryntäyksistä. Pitää tässä ajayella Suomen parasta silti etupäässä. Ongelmien tuonti tänne ei ratkaise ongelmia vaan ne ongelmat pitäisi korjata paikanpäällä.

Käyttäjän KalervoNiementaus kuva
Kalervo Niementaus

M.J:"Vastaan nyt sitten mieliksesi:.."

Ihan näin sivusta katsottuna en jotenkin oikein ymmärrä sitä miksi yrität kerätä Maxilta tykkäilyjä, vai mistä omakin saivartelusi johtuu?
Ei siis meidän kaikkien kommentit/kirjoitukset ole tarkoitus lukea "joka sana kerrallaan" ja mahdollisuuksien mukaan joka vtun sanaan takertumalla. Useastikin näistä blogeista/kommenteista se pääpointti selkiää, tahi sen ainakin olisi tarkoitus tulla selkeäksi. Jos ei, niin sitten kyssäriä.
Kerrot että veloitat(aiemmin taisi oll 700), nyt vaan 500..ihmettelen oikeasti mistä se tulee.
Jos meillä siis kaksi lakia, mistä toinen sanoo että "ulos", mutta sitä vahvempi sanoo "sisään", niin ehkä tällainen korkeintaan siellä tuomittujen puolella ollut ihmettelee miten maa makaa.

eille "lakimiehillehän" nämä nipottelut ja välimerkkiin sekaantumisethan taitavat sen leivän tuoda. Leivän suuruutta vaan ihemttelen, mutta se ei taida olla tämän blogin aihe.

Käyttäjän KaukoAalto kuva
Kauko Aalto Vastaus kommenttiin #49

Jokuhan on todennut, että on raskasta olla aina oikeassa, kyllä se taitaa pitää paikkansa.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #50

"Sokeiden joukossa yksisilmäinenkin on kuningas".

Käyttäjän KaukoAalto kuva
Kauko Aalto Vastaus kommenttiin #56

Löytyyhän sitä Jussilaltakin itseironiaa.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #57
Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #49

Edelleen valitettavasti vain 450 euroa/tunti.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Turha näiden tyyppien kanssa kinata lakipykälien pilkun paikasta kun kyse on poliittisesta tahdosta ja tällä hetkellä poliittinen tahtotila läntisessä Euroopassa haluaa humanitaarisia maahanmuuttajia ja myös pitää heidät täällä, maksoi mitä maksoi. Viisastuminen tulee hitaasti mutta varmasti, merkit monessa maassa ovat vahvat.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Makkonen, tuo on sinun kestoargumenttisi silloin, kun joku ei ole asioista samaa mieltä kanssasi.

Kerro nyt minullekin, missä kommentissani olen edes kaukaisesti tukenut humanitaarista maahanmuuttoa tai osoittanut haluavani pitää "humanitaariset maahanmuuttajat täällä, maksoi mitä maksoi".Hyvin vaikea on sellaista kommenttia löytää, mutta sinä jaksat väittää tällaista perätöntä aina ja jatkuvasti. Pellehän sinä olet.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Miksi Max olet niin kiinnostunut tämän maan asioista ja hanaat vastaan et ne saatais kuntoon, vaikka et asu edes Suomessa?

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #61

Mistä tuo sinun väärinkäsityksesi johtuu, vaikea sanoa.Minä haluaisin kovasti, että asiat Suomessa olisivat paljon paremmin kuin nyt.

Sinä ja kaltaisesi ajatte valitettavasti asioita entistä huonompaan suuntaan, kun ette välitä ottaa mistään selvää ja päästelette suustanne mitä sattuu. Jos kysymyksessä olisi provokaatio, voisinkin hyvin ymmärtää asian. Mutta kun ei ole, vaan laiskuus, tietämättömyys ja ajattelemattomuus tuntuvat ohjaavan toimintaanne.

Aito kiinnostus johonkin asiaan tarkoittaa sitä, että asiasta otetaan selvää, eikä mielipidettä muodosteta ja sitten kirjoiteta siitä pelkästään Suomen Uutisten varassa.

Maahanmuuttopolitiikassa on paljonkin kritisoitavaa, mutta teidän kritiikkinne nyt vain ei toimi, koska huonot tietonne, laiskuutenne ottaa asioista selvää ja muut valmiutenne herättävät ainakin minussa lähinnä sääliä.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #65

Et ole kertaakaan vielä tehnyt muuta kuin haukkunut tätä julkaisua, mutta et osaa kertoa, et mikä tässä on paskaa. Jännä.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #74

Kyllä se selvitetään, kun kerrot mitä pykälä/pykälä ulkomaalaislaista on rikottu, miten ja kenen toimesta.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #76

No lue ulkomaalaislaki. Ei sitä ole varsinaisesti rikottu, koska perustuslaki kumoaa ulkomaalaislakia. Ymmärrä nyt edes sä tämä, että perustuslaki kertoo, että meidän pitää hyysätä KAIKKIA MAAPALLON KANSALAISIA. Ulkomaalaislaki taas kertoo, että niitä voidaan käännyttää. Tämä on aika turhaa sun kanssa, koska et tiedä mitään Helsingin kaupunginvaltuuston päätöspäivästä ja mihin siellä vedottiin. Jos tietäsit, niin et kyselis.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #88

Mikä saa sinut kuvittelemaan, että Helsingin valtuustolla olisi mitään valtaa niihin asioihin, mistä ulkomaalaislaissa säädetään? Ei sillä ole mitään väliä mitä ne valtuutetut ovat siellä argumentoineet. Saattavat raukat olla yhtä tietämättömiä kuin sinä. Oletuksesi että minä, tai aiemmin Jussila, emme olisi lukeneet ulkomaalaislakia on outo. Tässä keskustelussa vain sinulta vaikuttaisi puuttuvan ymmärrys siitä, mikä vaikuttaa mihin. Ei Helsingin lupaama majoitus, koulutus tai terveydenhuolto vaikuta millään tavalla Migrin, KHO:n tai poliisin toimintaan. Haet nyt syyllistä ihan väärästä paikasta.

Eihän tuossa ole mitään ristiriitaa. Hoidetaan homma hyvin ja tehokkaasti, käännytyksiä myöden. Nähtävästi ainoa asia mistä vaikutamme olevan yksimielisiä on että Helsinki teki päättömän ratkaisun. Jostain selittämättömästä syystä senkin sisäistäminen näyttäisi olevan sinulle vaikeaa.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #74

Olen joutunut kumoamaan jokaisen kommenttisi vastakommentillani. Eikö se riitä?

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #80

Etole kumonnut yhtään mitään. Saivartelu ei ole sitä.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #87

Niin, vaikea sinun on mitään myöntää, kun asioiden ymmärtäminenkin on vaikeaa. Sinullakin on aina tarjolla jonkinlainen "quick fix" kaikkeen, kun et ajattele kokonaisuutta millään tavalla. On kertakaikkista ruudin hukkaamista ylipäätään ottaa esille niitä ongelmia, joita sinullakin on jo perusajattelussasi siitä, millä tavoin lakeja säädetään ja millä tavalla ne liittyvät toisiinsa, siten yhden kokonaisuuden muodostaen. Vielä suuremman kokonaisuuden muodostaa koko se kansainvälinen viiteryhmä, jonka osa Suomikin on.

Tämä kaikki ei sinulle kelpaa ymmärrettäväksi ja omaksuttavaksi, joten annetaan olla.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta Vastaus kommenttiin #89

Asiat ymmärretään ja tiedän kuinka lakeja muutetaan ja pitäis sunki jo tajuta kuinka nyt käytetty pelkkää perustuslakia hyväksi pakolaispoliitikassa, kun kyse on niiden majoittamisesta täänne, sen jälkeen kun ne ovat saaneet kielteisen päätöksen. Tajua jo, että jos perustuslain yksi sana muutettaisiin, ei nämä monikulttuurisuuden haaveilijat pystyisi sitä yhtä pykälää käyttämään keppihevosena, että saavat pitää omat hyysättävät täällä, vaikka niiden pitäis poistua maasta. Minusta iso iso ongelma turvallisuuden kannaltakin jo tällänen. En älyä miten jotkut voi tuollaisen hyväksyä. Säkin Max tunnut sen mielellään hyväksyvän, että tänne voi tulla koko maapallo ja valtio hommaa niille majapaikan ja ylläpidon. Näin täällä nyt toimitaan.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Makkonen, tuo on sinun kestoargumenttisi silloin, kun joku ei ole asioista samaa mieltä kanssasi."

Sinä voit olla oikeassa pykälien viilaamisessa, minä taas suuremmassa kuvassa. Eikä kyse ole siitä mitä mieltä olemme vaan miksi mitäkin tapahtuu Euroopassa ja Suomessakin.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #63

Herätiti uteliaisuuteni. Voitko mainita yhden asian suuresta kuvasta, josta sinä olet oikeassa ja Jussila väärässä?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Suuri kuva on luonnollisesti, miksi kansainvaellusta Afrikasta halutaan Euroopassa edistää.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Ja millähän ihmeen tavalla olen edistämässä tai haluan edistää tuota kansainvaellusta?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Kysyin mistä sinä olet oikeassa ja Jussila väärässä. Kerroit että sinä olet suuresta kuvasta, hänestä poiketen, oikeassa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset